ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

---------------------------------------------------

                                ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เห็นสมควรประกาศกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ ๖ (๔/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ จึงจัดทำประกาศกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาไว้ดังนี้

๑.  ด้านความรู้ความสามารถ

๑.๑   มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

๑.๒  สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติได้

๑.๓  มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์

๑.๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๕  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

๑.๖   มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

๑.๗  มีทักษะการคิด (การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างเป็นระบบ)

๑.๘  มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ (คุณสมบัติเฉพาะแต่ละคณะ)

๑.๘  มีความคิดเชิงนวัตกรรม (คุณสมบัติเฉพาะแต่ละคณะ)

๒. ด้านเจตคติ

๒.๑  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

๒.๒ เห็นความสำคัญของความรู้ และการเรียนรู้ (รักการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง)

๒.๓ ตระหนัก / สำนึกถึงความเป็นไทยและท้องถิ่น

๒.๔ ตระหนักถึงคุณค่าของแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ด้านบุคลิกภาพ

๓.๑  กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

๓.๒ มีวินัยในตนเอง

๓.๓  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

๓.๔  มีความสามารถในการจัดการกับภาวะอารมณ์ (EQ)

๓.๕  มีสุขภาพแข็งแรง

๓.๖  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

๔. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

๔.๑  มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม

๔.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพ

๔.๓  มีภาวะทางคุณธรรมจริยธรรม (MQ)